Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden AnimalWise Academy - 20 maart 2022

Artikel 1 Inleiding

Voor de leesbaarheid van het document hebben ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de AnimalWise Academy bedoeld. De AnimalWise Academy is onderdeel van Ellen Lichteveld - AnimalWise Coaching.

De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door:

AnimalWise Coaching
Ledalaan 71
7534HN Enschede
kvk nummer 53986148

Contact via: info@animalwisecoaching.nl

 

Artikel 2 Voorwaarden deelname AnimalWise Academy

In de AnimalWise Academy vind je verschillende online cursussen en programma’s terug op het gebied van Healing, Communiceren met Dieren, de Tellington TTouch® methode, Bach Bloesem remedies en meer.

Bij elke cursus of programma staat duidelijk omschreven wanneer je je daar voor kunt inschrijven, wat de voorwaarden zijn en wat je van mij kan verwachten

Binnen de grenzen van de cursus of het programma sta ik altijd voor je klaar om je van begeleiding te voorzien en jouw unieke werkwijze en talenten te helpen ontwikkelen, zodat je het meeste uit mijn cursussen en programma’s kunt halen. Daarbij ben je jezelf er wel van bewust dat een heel groot deel op zelfstudie aankomt. Hoe meer tijd en energie jij er in steekt en hoe meer je mij in jouw proces meeneemt, hoe beter ik jou kan helpen en begeleiden!

 

Artikel 3 Afkoelingsperiode

Bij al mijn programma’s en cursussen is het tot de startdatum mogelijk om te annuleren. Je ontvangt je geld volledig terug.

Wanneer de cursus echter al volledig online staat, is het niet meer mogelijk om je deelname te annuleren en je geld terug te ontvangen. Bij aanschaf ontvang je direct toegang tot de volledige content en is het niet mogelijk om jouw deelname te annuleren. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 4 Prijs, betaling en opzeggen abonnement

De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw en in euro’s.

Betaling kan in een keer, of bij sommige cursussen ook in termijnen worden voldaan. Als je in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de cursus of het programma de verplichting tot betaling bestaan.

Voor mijn AnimalWise Academy Abonnement geldt dat je per maand of per jaar kunt betalen.

Na de geplaatste bestelling stuur ik een factuur en bevestiging van jouw deelname via de e-mail.

Je kunt jouw bestelling op de website op de volgende manieren betalen:

via iDeal
via Bancontact

In het geval van een termijnbetaling / abonnement leg je door middel van de eerste betaling via iDeal of Bancontact een mandaat af waardoor volgende termijnen via SEPA mogen worden geïncasseerd.

Voor termijnbetalingen geldt: als de eerste termijn is betaald ga je ook de betalingsverplichting aan voor de overige termijnen.

Voor het abonnement geldt: je kunt deze zelf annuleren in de academie bij ‘mijn gegevens’. Dat kan op elk gewenst moment*, je blijft dan natuurlijk toegang houden tot het abonnement tot het einde van de termijn waar je nog voor betaald hebt. Ook kan je je abonnement via een bericht aan mij opzeggen, dan zet ik hem voor je stop. Dat dien je wel uiterlijk een week van te voren te doen. Eenmaal betaalde termijnen worden NIET teruggestort.

Zodra je abonnement is geannuleerd heb je geen toegang meer tot de Facebookgroep, de kennisbank en de andere extra's die bij het abonnement horen.

* Heb je een cursus of opleiding bij me aangeschaft als lid van het AAA? Dan verplicht je jezelf lid te blijven voor de tijd die staat voor de opleiding. Dat is een half jaar (6 maanden) voor de online cursus Bach Bloesem remedies voor Hond en Kat en een jaar (12 maanden) voor de jaaropleiding AnimalWise Healing en Communicatie. Schrijf je jezelf voor die tijd toch uit, dan verlies je niet alleen toegang tot het AAA, maar ook tot de betreffende opleiding.

Als je per maand betaalt wordt je abonnement stilzwijgend verlengd, betaal je per jaar, dan ontvang je ruim een week voor de verlenging van mij een reminder via het laatste bekende e-mailadres. Dit is een extra service van mij, het niet ontvangen van deze mail (bijvoorbeeld omdat hij in de spam terecht komt of omdat je jezelf hebt uitgeschreven van mijn nieuwsbrief) geeft geen recht op terugstorting van het bedrag.

Artikel 5 Lessen & Account

Alle video's, handouts en overige materialen worden via de website https://animalwiseacademy.nl ter beschikking gesteld. Je kan deze via jouw persoonlijke account daar bekijken. Hiertoe worden jouw gegevens doorgegeven aan Ellen Lichteveld - AnimalWise Coaching zoals ook vermeld in mijn privacyverklaring.

Jij bent te allen tijde verantwoordelijk voor jouw account op de website en voor jouw inloggegevens. Bewaar jouw inloggegevens zorgvuldig voor jezelf en geef deze in geen enkel geval door aan derden. Indien je constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van jouw inlogcodes, dan moet je mij daar altijd direct van op de hoogte brengen.

Ik kan niet garanderen dat de website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Je erkent dat toegang tot de website onderbroken kan worden door diverse redenen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de website waardoor je tijdelijk de opleiding niet kan volgen. Ik zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de website te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen indien nodig.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

Op de teksten en materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na de cursus of programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 7 Materialen

Ik streef er naar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres is op jouw eigen risico.

 

Artikel 8 Klachten

Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door me een mail te sturen naar info@animalwisecoaching.nl. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Ook als je een klacht indient, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Artikel 10 Privacy

Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie ook mijn privacyverklaring en cookiebeleid.

 

Artikel 11 Overig

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 12 Geschillen

Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter voorleggen.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.